HAKKIMIZDA

BAŞVURU KOŞULLARI

 

UZUN METRAJLI FİLM BAŞVURU KOŞULLARI

 1. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ'ne, yalnızca şirketler, www.trt12punto.com adresindeki başvuru kısmında yer alan formu, eksiksiz doldurarak başvurusunu yapar.
 2. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne başvurular yalnızca tüzel kişiler (yapım şirketi, ajans, STK ve vb.) tarafından yapılabilir.
 3. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne tüzel kişiler tarafından birden fazla senaryo ile başvuruda bulunulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır ve bu başvuruların değerlendirmesi de ayrı ayrı yapılır.
 4. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne yapılacak başvurularda senaryo sayfa sayısı, filmlerin en az 80 dakika olacağı göz önünde bulundurulmak koşuluyla, 60-130 sayfa arasında olmalıdır.
 5. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne yapılacak başvurularda senaryolar PDF formatında olmalıdır.
 6. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne başvurularda formun eksik, yanlış ya da hatalı doldurulması durumunda, başvurular değerlendirme dışı bırakılır.
 7. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne Türkçenin haricindeki dillerde çekilmek üzere yazılmış senaryolar da başvuru yapabilir. Ancak başvuruda gönderilen kopyanın Türkçe olması ve hangi dilde çekileceğinin senaryonun kapak sayfasında belirtilmesi zorunludur.
 8. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne birden fazla senaristin ortak yazdığı çalışmalarla başvuru yapılabilir. Bu durumda tüm senaristlerin, 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne başvuru yapılmasına rızasının olması gereklidir. Başvuru sahibi yazar diğer yazarların ad ve soyadlarını başvuru formunda ve senaryonun kapak sayfasında belirtmeli ve diğer ortaklardan ruhsat ve müsaadeye yetkili olmalıdır.
 9. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan veya senaryo formatına uygun hazırlanmayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır.

BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne yapılacak başvurularda, başvuru sahibi şirket, eser veya eserlerle ilgili hakların proje kapsamında kullanılabilmesi için gerekli belgelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak alınmış olduğunu, ruhsat ve devire sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmekle; bu duruma ilişkin evrakları istenildiği takdirde TRT’ye ibraz etmekle mükelleftir.
 2. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne yapılacak başvurularda, Başvuru Sahibi Senaryonun, TRT veya üçüncü şahısları küçük düşürmeyecek ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekil ve özde hazırlanmış olduğunu; 2954 sayılı Kanunun 28. maddesinin öngördüğü sorumluluğa ve bu kanunun yayınla ilgili diğer hükümlerine tabi olduğunu; insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içermediğini, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda yer alan Yayın İlkelerine aykırı unsurlar taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne yapılacak başvurularda, başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, tüm telif haklarından arındırılmış olmalıdır. Söz konusu başvuru fikri mülkiyet hukuku ya da diğer bir hukuki kaynaklı olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından TRT’ye herhangi bir talep yöneltilmeyecek olup, tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 4. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryo yazımı için yaptığı ya da doğabilecek harcamalar için TRT’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
 5. Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa bu husus gönderilen senaryonun kapak sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Bu belgeler TRT tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.
 6. Finale kalan proje sahipleri (Yapımcı ve Yönetmen)12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında gerçekleştirilecek atölye, eğitim ve diğer etkinliklere katılmak zorundadır. Aksi durumda projeler final sunumuna katılma hakkını kaybeder.

GENEL HÜKÜMLER

 1. İşbu hükümler yalnızca 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ çağrısı için geçerli hükümler olup, yapım sözleşmesi imzalanacağı anlamına gelmez ya da başka herhangi bir ad altındaki sözleşme yerine geçmez.
 2. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ sonucunda ortak yapım ödülü kazanan projelerle, başvuru koşullarında yer alan başvuru sahibi yükümlülüklerine aykırı bir durum olmadığı takdirde yapım sözleşmesi imzalanır ve bu aşamadan sonra yapım sözleşmesinin hükümleri geçerlidir. Projeye başvuran eserlerin değerlendirilme kapsamına alınması ve finale kalması yapım sözleşmesi imzalanacağı anlamına gelmez ve TRT’yi herhangi bir mükellefiyet altına sokmaz.
 3. TRT, dilediği takdirde bu şartnamenin maddelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 4. TRT, projeye yapılan başvuruların ortak yapım aşamasına geçirilip geçirilmemesi hususunda tam ve koşulsuz takdir yetkisine sahip olup, herhangi bir yükümlülük altında bulunamaz.
 5. Yapım sözleşmesi imzalanana kadar TRT veya başvuru sahibi makul sebeplerle projeden vazgeçme hakkına sahiptir.
 6. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında başvuru sahibince TRT’ye sunulan eserde, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bu ihlalden kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk başvurana aittir. Başvuru sahibi bu konuda TRT’den herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen TRT hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla ilgiliye rücu eder. TRT’nin talebi üzerine başvuru sahibi, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri TRT’ye bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle TRT herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ilgililerden tahsil ve tazmin edilir.
 7. Başvuru sahibi eğer proje ön değerlendirme sonucunda finale kalırsa, sonuçların bildirilmesinde başvuru esnasında beyan ettiği e-postaya gönderilecek iletileri tebligat olarak kabul ve beyan eder.
 8. TRT, 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ projesinden her zaman vazgeçme hakkını saklı tutar. Vazgeçme nedeniyle başvuruda bulunanlar herhangi bir talepte bulunamaz.
 

KISA METRAJLI FİLM BAŞVURU KOŞULLARI

 1. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında TRT 2 KISA FİLM YAPIM ÖDÜLÜ için şahıslar www.trt12punto.com adresindeki başvuru kısmında bulunan formu, eksiksiz doldurarak başvurusunu yapar.
 2. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında TRT 2 KISA FİLM YAPIM ÖDÜLÜ için şahıslar birden fazla senaryo ile başvuruda bulunulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır, bu başvuruların değerlendirmesi de ayrı ayrı yapılır.
 3. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında TRT 2 KISA FİLM YAPIM ÖDÜLÜ için yapılacak başvurularda senaryolar PDF formatında olmalıdır.
 4. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında TRT 2 KISA FİLM YAPIM ÖDÜLÜ için yapılacak başvurularda formun eksik, yanlış ya da hatalı doldurulması durumunda, başvurular değerlendirme dışı bırakılır.
 5. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında TRT 2 KISA FİLM YAPIM ÖDÜLÜ için başvuracak şahıslar Türkçenin haricindeki dillerde çekilmek üzere yazılmış senaryolarla da başvuru yapabilirler. Ancak başvuruda gönderilen kopyanın Türkçe olması ve hangi dilde çekileceğinin senaryonun kapak sayfasında belirtilmesi zorunludur.
 6. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında TRT 2 KISA FİLM YAPIM ÖDÜLÜ için başvuracak şahıslar birden fazla senaristin ortak yazdığı çalışmalarla da başvuru yapabilirler. Bu durumda tüm senaristlerin, 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne başvuru yapılmasına rızasının olması gereklidir. Başvuru sahibi yazar, diğer yazarların ad ve soyadlarını başvuru formunda ve senaryonun kapak sayfasında belirtmeli ve diğer ortaklardan ruhsat ve müsaadeye yetkili olmalıdır.
 7. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında TRT 2 KISA FİLM YAPIM ÖDÜLÜ için yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan veya senaryo formatına uygun hazırlanmayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır.

 

BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ’ne yapılacak başvurularda, başvuru sahibi şirket, eser veya eserlerle ilgili hakların proje kapsamında kullanılabilmesi için gerekli belgelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak alınmış olduğunu, ruhsat ve devire sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmekle; bu duruma ilişkin evrakları istenildiği takdirde TRT’ye ibraz etmekle mükelleftir.
 2. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında TRT 2 KISA FİLM YAPIM ÖDÜLÜ için yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryonun, TRT veya üçüncü şahısları küçük düşürmeyecek ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekil ve özde hazırlanmış olduğunu; 2954 sayılı Kanunun 28 maddesinin öngördüğü sorumluluğa ve bu kanunun yayınla ilgili diğer hükümlerine tabi olduğunu; insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içermediğini, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda yer alan Yayın İlkelerine aykırı unsurlar taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında TRT 2 KISA FİLM YAPIM ÖDÜLÜ için yapılacak başvurularda, başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, tüm telif haklarından arındırılmış olmalıdır. Söz konusu başvuru fikri mülkiyet hukuku ya da diğer bir hukuki kaynaklı olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından TRT’ye herhangi bir talep yöneltilmeyecek olup, tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 4. 12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ kapsamında TRT 2 KISA FİLM YAPIM ÖDÜLÜ için yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryo yazımı için yaptığı ya da doğabilecek harcamalar için TRT’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
 5. Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa bu husus gönderilen senaryonun kapak sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Bu belgeler TRT tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.
Adres:

Turan Güneş Bulvarı
TRT Sitesi
C Blok 603
Or-An Ankara

İletişim

E-Posta:
12punto@trt.net.tr 

Telefon:
+90 (312) 463 46 40
+90 (312) 463 24 61